Đường phố - Hầm - Cầu
Loại đèn:
Công suất:
Màu ánh sáng: